Aktuální zprávy z Bozkova - Farnost Bozkov

Přejít na obsah

Aktuální zprávy


 Hlavní dveře kostela jsou otevřeny každý den. Můžete vstoupit k osobní modlitbě a vzít do domu dnes posvěcené ratolesti. 


Vážení bozkovští občané, milí věřící,


V této zvláštní situaci, kterou nikdo z nás nečekal, bych Vás chtěl prostřednictvím internetu povzbudit k naději, a také poprosit abychom byli jeden tým přátel. V knížce „O přátelství „ je citát:


Přítel jako ty tu není pouze pro případ nouze, ale pro malé, radostné výpravy a radovánky a pro každodenní útěchu.“


Jsme opravdu přátelé i přesto, že máme různé názory a představy i na to, co se dnes vedle nás děje. Je normální, že máme strach z budoucnosti, starší i o život. Mladým se zdá, že to rychle zvládnou a hrají si na hrdiny. Děti to vnímají jen podle atmosféry v rodině. Rodiče myslí na děti, někdo má starost o práci, školu atd... Ale všichni jsme na jedné krásné bozkovské zahradě, a nyní nám možná nejvíce chybí setkání. I v přátelství jsou období, kdy se nemůžeme setkat, a to kvůli dobru našich přátel. To neznamená, že na ně nemyslíme a dokonce se mi zdá, že si jejich existence o to více vážíme. Můžeme říci, že takovou zkoušku dnes všichni prožíváme. Věřím, že spolu s Naší Matkou Královnou Hor to zvládneme na jedničku. A pak budeme mít velkou radost z výprav a těch každodenních útěch a setkání. Abychom se toho dočkali, musíme mít teď všichni větší zodpovědnost - starší i mladší a to nejen v omezení kontaktu, ale zvlášť ve slovech a atmosféře v našem okolí. Strach vždy rodí nervozitu, agresivitu a zbytečná slova. To je největší nepřítel přátelství. Prosím pamatujme na to!!! I nejkrásnější zahradu srdce muže zničit panika a slovo, které zraňuje. To nepatří k jednání týmu přátel.

Drazí starší a nemocní, pro nás jste vždy v centru srdce našeho společného života. Bohatstvím života učíte klidu v období nejistoty a bouřek dnešní doby. Pamatují si na mého dědečka, který byl dlouhá léta nemocný, ležel na posteli a říkal: „Kluku budou ještě horší věci , ale musíš pamatovat na naději a slova povzbuzení, aby se vedle Tebe nikdo necítil osamělý a bud klidný, měj víru.

Doufám, že se dnes nikdo z Vás necítí osamělý, a ta symbolická rouška Veroniky, kterou otřela Ježíšovu bolest ať je pro Vás darem pomoci. A dnes zachraňuje i nás mladší. Vás starší prosím o dar modlitby „Otče náš“ v poledne, když zvoní zvon. Z Boží pomocí zastavíme bolesti nemoci a budeme mít pocit dobré péče o naší krásnou bozkovskou zahrádku.

Všem Vám přejeme jako Saletini požehnané svátky, hodně zdraví a naděje do budoucna. Ať Panna Maria, Královna Hor, nese naší modlitbu a prosbu o záchranu vlasti a dá nám klidné srdce. Nemůžeme se setkat v kostele, ale tím více na Vás pamatujeme v modlitbě.

                                                                  P. Krzysztof Mikuszewski MS


Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme

                                                       Čeští a moravští biskupové


V souvislosti s vyhlášením omezení pohybu osob v ČR a organizačním opatřením našeho biskupa Jana se v celé diecézi ruší pořad bohoslužeb a jiná pastorační setkání a shromáždění. Možné je pouze udělení viatiku v nebezpečí smrti nemocného. Všechny prosíme o modlitbu za zastavení šíření nemoci modlitbou růžence a korunkou k Božímu milosrdenství.

 Pokud by někdo chtěl přijmout některou ze svátostí, může se domluvit telefonicky. Tel.605144529Litoměřice, 29. března 2020                    PASTÝŘSKÝ OKRUŽNÍ DOPIS

                   všem bratřím a sestrám, žijícím na území Litoměřické diecéze  Drazí moji diecézáni,

 bratři a sestry v Kristu,


všechny Vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich měst, obcí, farností i rodin. Křesťan, spoléhající na Ježíše Krista Spasitele, může v současné situaci sice s rozechvělým, ale přece jen oddaným srdcem, vypozorovat příležitost k zocelení své víry v Boha. S ujištěním modliteb za všechny nemocné, umírající, za všechny jejich statečné zachránce (je jich tolik v různých profesích!), za ty, kteří s kompetentní autoritou rozhodují o naléhavých opatřeních pro zabezpečení našich životů, Vám sděluji, že v mých modlitbách jste i Vy, zdraví a silní, podporující své rodiny ve svém stáří, i Vy, pečující o své rodiny a zdárný chod svých domácností, i Vy, děti a mládeži, a velmi si přeji, abychom společně ruku v ruce v nynějším náročném čase obstáli se ctí vydáváním svědectví o Ježíši.


Protože se blíží velikonoční svátky, tradičně spojované s přijetím svátostí, rád bych Vás seznámil s některými pastoračními pokyny, které jsem zaslal duchovním správcům ve farnostech naší diecéze. Předně Vám předkládám informaci o liturgických tajemstvích velikonočního tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) i Hodu Božího velikonočního. Budou se slavit v jednom z farních kostelů celého farního obvodu, žel neveřejně, bez fyzické účasti lidu. Duchovní správci se však postarají o to, aby každý z Vás byl informován o začátcích těchto neveřejných bohoslužeb, aby se k nim ve svém domově mohl na dálku přidat v modlitbě. V tomto mohou být užitečné technické prostředky, umožňující přímý přenos, v některých farnostech již v této době využívaných. Přímé televizní i rozhlasové přenosy velikonočních obřadů a bohoslužeb z Vatikánu, nebo z jednotlivých míst naší republiky, budou jistě zajišťovány prostřednictvím TV Noe, Radia Proglas i ČT. Velmi bych si přál, aby ve dnech velikonočního tridua byly kostely otevřené, při zabezpečení všech hygienických a dezinfekčních opatření, proto, aby každému člověku byla dána příležitost se v modlitbě usebrat a promluvit s Pánem Bohem. S tím však souvisí i Vaše ochota vypomoci se zajištěním dozoru posvátného chrámového prostoru. Prosím, je-li to kde možné, zapojte se do této „strážní“ služby.


Je zřejmé, že letošní zpovědní praxe, především vždy v závěru svatopostní doby a kolem Velikonoc každoročně nabízená a hojně využívaná, bude s ohledem na karanténní opatření upravena. 


       Jistě je velkou starostí našich kněží-zpovědníků, aby Vám zprostředkovali Boží milosrdenství, odpuštění hříchů ve svátosti smíření, ve svaté zpovědi. V této mimořádné době musíme počítat s mimořádnými okolnostmi a využít všechny dostupné možnosti, které se nám nabízejí. Je třeba vždy zvážit riziko možné nákazy, které na sebe bere jak kajícník, tak i zpovědník. Všem Vám připomínám to, co jsem připomenul i svým kněžím, že k nemožnostem nemůže být nikdo nucen, a i zpovědník se má s pastýřskou obezřetností varovat hazardu se zdravím Vaším i svým. Zachovávejme hygienické normy stanovené kompetentní autoritou a mějme na paměti, že Bůh odpouští opravdovému kajícníkovi, při nemožnosti přijetí svátosti, i mimosvátostně, vzbuzením dokonalé lítosti a v budoucnosti, až pomine ona nemožnost, se vyzpovídat řádným způsobem.


Kněžím-zpovědníkům jsem dal tato doporučení:


1/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi v kostele za předpokladu, že se opustí jak zpovědnice, tak i zpovědní místnosti (kde hrozí nebezpečí blízkého kontaktu) a zpovídá se v prostoru kostela tak, že jednotliví kajícníci čekají před kostelem a dovnitř vchází vždy jen jednotlivec. Samotná zpověď se vykoná s odstupem minimálně 2 metrů mezi kajícníkem a zpovědníkem (ústenky mají nasazeny oba dva). Musí se dbát, aby části kostela, kterých se lidé dotýkají, jako jsou kliky, madla dveří aj. byly průběžně a dostatečně dezinfikovány. Je důležité, aby farníci byli informováni dostupným způsobem, např. emailem, telefonicky, na webových stránkách farnosti, vyvěšením oznámení na dveře kostela apod., v kterých dnech a v jakém čase se bude zpovídat.

2/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi na faře za obdobných podmínek, jako v kostele. Tzn. kajícníci čekají před farou, vstupuje vždy jen jednotlivec, zachovává se odstup mezi kajícníkem a zpovědníkem minimálně 2 metry, ústenky mají oba. Opět je třeba, aby se informace o této možnosti získat svátost smíření dostala co nejširšímu okruhu farníků.


3/ Vyzpovídat především nemocné a věkem starší kajícníky v jejich domácnostech. Ve zvýšené míře platí dodržení hygienických opatření. O návštěvě kněze-zpovědníka by měli být informováni blízcí příbuzní nemocného s ubezpečením, že budou přísně zachována všechna pravidla zdravotní ochrany z obojí strany, včetně pečlivé dezinfekce nádobky se svatým olejem, stejně tak schránky na eucharistii před návštěvou nemocného a po ní.


Na závěr tohoto dopisu využívám této příležitosti, abych Vás informoval o dekretu, vydaném v minulých dnech ve Vatikánu Apoštolskou penitenciárií, o udílení mimořádných odpustků věřícím v situaci současné pandemie. V něm hlavní penitenciář kardinál Mauro Piacenza mezi jiným píše:


Církvi, po příkladu jejího božského Učitele, ležela vždy na srdci pomoc nemocným. Jak ukázal svatý Jan Pavel II., lidské utrpení má dvojí význam: „Nadpřirozený, poněvadž tkví v Božím tajemství vykoupení světa; současně však plně lidský, neboť člověk v něm nachází sebe sama, své člověčenství, svou důstojnost, své poslání“ (apoštolský list Salvifici doloris 31).


Také papež František v minulých dnech prokazoval svou otcovskou blízkost a obnovoval výzvu k neustálé modlitbě za nemocné koronavirem.


Aby všichni ti, kdo trpí z důvodu nemoci Covid-19, mohli právě v tajemství tohoto trápení objevit „vlastní vykupující utrpení Kristovo“ (tamtéž 30), uděluje Apoštolská penitenciárie ex auctoritate Summi Pontificis [na základě autority papeže], s důvěrou ve slovo Krista Pána a při přijetí probíhající epidemie v duchu víry tak, aby se prožívala s vizí osobní konverze, dar odpustků při dodržování následujícího ustanovení.


Plnomocné odpustky se udělují věřícím postiženým koronavirem, umístěným z nařízení zdravotnických autorit do karantény v nemocnicích nebo ve svých příbytcích; podmínkou je, aby se v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů, anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii, obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky (svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to bude možné.

Tentýž dar plnomocných odpustků obdrží za stejných podmínek zdravotničtí pracovníci, rodinní příslušníci a ti, kdo se po příkladu milosrdného samaritána vystavují riziku nákazy a podle slov božského Spasitele „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13) pomáhají nemocným, napadeným koronavirem.


Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě.


Církev se modlí za ty, kdo nemají možnost obdržet svátost pomazání nemocných a viatikum a v síle společenství svatých je všechny i každého z nich jednotlivě svěřuje do Božího milosrdenství a uděluje věřícímu na prahu smrti plnomocné odpustky s podmínkou, že je patřičně disponován a v průběhu života byl zvyklý modlit se nějaké modlitby (v tomto případě nahrazuje tři obvyklé podmínky církev). Pro získání takovýchto odpustků se doporučuje použít kříž s korpusem nebo prostý kříž (srov. Enchiridion indulgentiarum, n.12).


Blahoslavená Maria, vždy Panno, Matko Boží a Matko církve, Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů, naše Přímluvkyně, pomáhej trpícímu lidstvu, aby se zbavilo zla této pandemie a obdrželo každé dobro potřebné pro naši spásu a posvěcení… (apoštolský list Salvifici doloris).“


I já, drazí bratři a sestry, se na závěr tohoto pastýřského okružního dopisu obracím na Pannu Marii, Prostřednici všech milostí a Matku, aby uchránila každého člověka, své děti od nebezpečného koronaviru, ale i od mnohem nebezpečnějších virů, totiž virů zla.


Všemohoucí a milosrdný Bůh † Otec i † Syn i † Duch svatý ať sestoupí na Vás, Vaše rodiny, na naši diecézi a na všechny lidi, a zůstane s námi se všemi nyní i vždycky. Amen.


Duchovně s Vámi spojen s naléhavou prosbou, aby text tohoto dopisu byl rozšířen v celé litoměřické diecézi způsobem, který se Vám bude jevit jako nejvhodnější.


                                                                                                                 Váš Mons. Jan Baxant 

                                                                                                                    biskup litoměřický

Logout
Římskokatolická farnost Bozkov
V Bozkově od roku 1996 působí
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 734 690 766
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Kontakt
Bozkov 37
512 13 Bozkov
+420 481 682 156
email: farnostbozkov@email.cz
IČ: 15045455
Číslo účtu: 1262493399/0800
Česká spořitelna, a.s.
Návrat na obsah